€ 0,00 Winkelwagen 0
Geen artikelen in winkelwagen.

Algemene voorwaarden

Omdat wij problemen graag in onderling overleg willen oplossen hopen wij deze voorwaarden zo min mogelijk nodig te hebben. Deze zijn echter wel ten alle tijden van toepassing tenzij anders overeen gekomen.


Artikel 1. Toepasselijkheid
1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van De Kristalmijn zijn deze Algemene Leveringsvoorwaarden (hierna genoemd: Voorwaarden) van toepassing.
2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
3. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na mededeling dan wel goedkeuring door De Kristalmijn worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
4. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van De Kristalmijn worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door De Kristalmijn ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
1. Alle aanbiedingen van De Kristalmijn zijn vrijblijvend en De Kristalmijn behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door De Kristalmijn. De Kristalmijn is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt De Kristalmijn dit zo spoedig mogelijk aan u mee.
3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door koper opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door De Kristalmijn herroepen worden in geval de koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan.
4. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. De Kristalmijn garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro`s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of overeen gekomen. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
2. Tenzij anders overeengekomen dient de betaling te geschieden via Ideal, Paypal of (vooruit)betaling op onze Bankrekening (IBAN) NL 72 INGB 0006325161. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van De Kristalmijn.
3. Voor de verzendkosten in Nederland wordt standaard € 6,95 inclusief BTW berekend per pakket tot 30 kg. Voor verzendingen boven de 30 kg gelden afwijkende prijzen. De prijzen hiervoor zijn op aanvraag en worden voor verzending gecommuniceerd. Voor zendingen die door de brievenbus passen (in een envelop) hanteert De Kristalmijn een standaard tarief van € 2,50 voor verpakking- en verzendkosten inclusief BTW tot 100 gram. Vanaf 100 tot 250 gram wordt gerekend met een tarief van € 3,15 voor verpakking- en verzendkosten inclusief BTW. De kosten voor verzendingen naar Duitsland en België bedragen € 9,95 voor pakketpost tot 30kg. Voor zendingen die door de brievenbus passen hanteren wij een tarief van € 3,85 tot 100 gram. Vanaf 100 tot 250 gram wordt gerekend met een tarief van € 6,35. Verzendingen geschieden door PostNL.
4. Bij bestellingen met een afleveradres buiten Nederland gelden afwijkende verzendkosten. Deze kunnen door koper opgevraagd worden.

Artikel 4. Levering
1. Verzending van bestelde goederen geschiedt bijna altijd binnen 1 werkdag na ontvangst van de betaling (uitgesloten in perioden van vakanties / inkoop reizen / ziekte, dan kan deze periode langer uitvallen).
2. De door De Kristalmijn opgegeven levertijd is slechts indicatief. Overschrijding van de leveringstermijn door onvoorziene omstandigheden geeft de klant in geen geval recht op schadevergoeding.
3. Indien bestelde goederen niet op voorraad zijn, kan van de levertijd afgeweken worden, dit zal aan de klant gemeld worden.
4. Mocht De Kristalmijn om bepaalde redenen niet in staat zijn een artikel te leveren, dan zal hij te allen tijde het evt. vooruitbetaalde bedrag voor het betreffende artikel direct terugbetalen aan de klant.
5. De Kristalmijn is gerechtigd de af te leveren goederen in gedeelten na te zenden. De extra kosten van de nalevering worden door De Kristalmijn gedragen tenzij het verzenden in delen geschied op verzoek is van de klant.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
1. Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op koper over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met De Kristalmijn is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder medebegrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden. De koper mag de producten, voordat het eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
1. De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door De Kristalmijn geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Artikel 7. Reclamaties en aansprakelijkheid
1. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u De Kristalmijn daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 3 werkdagen na de aflevering op de hoogte te stellen.
2. Indien aan u geleverde goederen niet aan de verwachting voldoen kunt u deze binnen 14 werkdagen na levering retour zenden aan het postadres van De Kristalmijn:

De Kristalmijn
t.a.v. Retouren
Dijklaan 69
4814 CB Breda

Retourgoederen worden uitsluitend vergoed indien deze ongebruikt en in dezelfde staat als u het heeft ontvangen terug komen. Tevens dient de retourzending door U voldoende te zijn gefrankeerd. Het aankoopbedrag wordt binnen 14 dagen gecrediteerd na retour ontvangst van de producten en zo nodig retour gestort op de rekening waarvan het afkomstig is. De kosten van de retourzending zullen door De Kristalmijn niet worden vergoed.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie
1. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en De Kristalmijn, dan wel tussen De Kristalmijn en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en De Kristalmijn, is De Kristalmijn niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door De Kristalmijn.

Artikel 9. Persoonsgegevens
1. De Kristalmijn houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie. De verstrekte gegevens worden opgenomen in een bestand. De Kristalmijn respecteert de privacy van alle gebruikers van zijn site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. De persoonlijke gegevens zullen nooit ter beschikking worden gesteld aan derden die niet gelieerd zijn aan De Kristalmijn.

Artikel 10. Overmacht
1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft De Kristalmijn ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat De Kristalmijn gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan De Kristalmijn kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen
1. Indien u aan De Kristalmijn opgave doet van een adres, is De Kristalmijn gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan De Kristalmijn schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
2. Wanneer door De Kristalmijn gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat De Kristalmijn deze Voorwaarden soepel toepast.
3. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met De Kristalmijn in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door De Kristalmijn vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
4. De Kristalmijn is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
Betaalmogelijkheden

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
 • Adres

  Contact

  info@kristalmijn.nl

  Adres

  Dijklaan 69
  4814CB Breda

 • Bedrijfsgegevens

  KvK nr:             60059850
  BTW nr:            NL199877294B01

   

  Bankgegevens

  IBAN:    NL 72 INGB 0006325161
  BIC:      INGBNL2A